Zgłaszam Zespół do udziału w konkursie

(Zespół może zgłosić jedynie pracownik placówki – np. Dyrektor / Nauczyciel)

* Kliknij, aby pobrać regulamin konkursuSzanowny Uczestniku,

informujemy, że podane przez Ciebie powyżej dane osobowe będą przetwarzane przez European Business Dialogue Sp. z. o.o.. W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragniemy Ciebie poinformować, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest European Business Dialogue Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-797) przy ul. Klimczaka 17 / 107, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263871, kapitał zakładowy 50.000,-, NIP: 0000263871, Regon: 140701665, zwana dalej Administratorem.

2) Administrator udostępni Twoje dane Organizatorowi Konkursu – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w celach związanych z realizacją Konkursu „Krakowska Gra o czystą Ziemię”.

3) Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną.

4) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) wyłącznie w celu informowania Cię o konkursie do którego się zgłosiłeś, oraz przekazywania Ci informacji o kolejnych edycjach tego konkursu;
b) wyłącznie w sposób niezautomatyzowany i wyłącznie przez osoby do tego uprawnione (Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania).

5) Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy - umożliwienia Ci udziału w konkursie) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadniony interes administratora polegający na przekazywaniu Ci informacji o kolejnych edycjach konkursu oraz innych projektach realizowanych przez Administratora. Przetwarzanie danych na w/w potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ostatniego kontaktu.

6) W odniesieniu do danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie na adres info@ebd.com.pl.

7) Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyrazami szacunku

Iwona Strykier – Sibilska
Prezes Zarządu